Skip to main content

Estudiantes de Postgrado

Oportunidades para estudiantes de postgrado de LAPOP

Los estudiantes de postgrado de LAPOP tienen muchas oportunidades únicas, incluyendo:

Estudiantes de Postgrado Afiliados a LAPOP 

Giovani

GIOVANI BASTIANI
giovani.bastiani.roggia@vanderbilt.edu

 

cassekk

KAITLEN CASSELL
kaitlen.j.cassell@vanderbilt.edu

Claire

CLAIRE EVANS
claire.q.evans@vanderbilt.edu

 

frost

MARGARET FROST
margaret.h.frost@vanderbilt.edu

sangeun

SANGEUN CECILIA KIM
sangeun.kim@vanderbilt.edu

 

noh

EUIYOUNG EMILY NOH
eui.young.noh@vanderbilt.edu

Osario

DANIELA OSORIO
daniela.osorio.michel@vanderbilt.edu

 

Ramirez Bustante

MARIANA RAMÍREZ- BUSTAMENTE
mariana.v.ramirez.bustamante@vanderbilt.edu

facundo

FACUNDO E. SALLES KOBILANSKI
facundo.e.salles.kobilanski@vanderbilt.edu

 

Sellers

LAURA SELLERS
laura.m.sellers@vanderbilt.edu

Bryce

BRYCE WILLIAMS-TUGGLE
bryce.g.williams-tuggle@vanderbilt.edu

 

Wolsky

ADAM WOLSKY
adam.d.wolsky@vanderbilt.edu