.

2002-03 VANDERBILT BASKETBALL STATISTICS - Updated 3/25/03
FINAL SEASON STATISTICS

2002-03 Vanderbilt Combined Statistics (22-10), pdf

2002-03 Vanderbilt SEC Games Only Combined Statistics (9-5), pdf

2002-03 Vanderbilt SEC Tournament Stats (2-1), pdf

2002-03 Vanderbilt NCAA Tournament Stats (1-1), pdf

2002-03 Cumulative Statistics

2002-03 Results

2002-03 Game-by-Game Statistics

 

 

2001-02

2001-02 Cumulative Statistics

2001-02 Results

2001-02 Season Highs and Lows

2001-02 Game-by-Game Statistics

2001-2002 Results

2001-2002 Individual Game-by-Game Stats

Season Box Score
2000-2001 Final Stats

GAME-BY-GAME STATISTICS - ALL GAMES
2000-2001 Season - FINAL

 

 


 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
Vanderbilt Athletic Department
2601 Jess Neely Drive
Nashville, TN 37212
615-322-GOLD (4653)